Bảng mã lỗi biến tần Danfoss FC302 /301 tiếng việt.

Bảng mã lỗi biến tần Danfoss FC302

Bảng mã lỗi biến tần Danfoss FC302 với 2 ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt giúp khách hàng dễ tham khảo nhất:

 

Bảng mã lỗi biến tần Danfoss FC302
Bảng mã lỗi biến tần Danfoss FC302 (Hình ảnh thực tế Thế Giới Biến Tần sửa chữa biến tần Danfoss FC302 lỗi cho khách hàng)

 

WARNING/ALARM 3, No motor No motor is connected to the output of the frequency converter.

CẢNH BÁO / LỖI 3:  Không có động cơ Không có động cơ nào được kết nối với đầu ra của bộ biến tần.

WARNING/ALARM 4, Mains phase loss A phase is missing on the supply side, or the mains voltage imbalance is too high.

CẢNH BÁO / LỖI 4: Mất pha nguồn điện Một pha bị thiếu ở phía nguồn hoặc mất cân bằng điện áp nguồn điện quá cao.

WARNING 5, DC link voltage high The DC-link voltage is higher than the high-voltage warning limit. The limit depends on the frequency converter voltage rating. The unit is still active.

CẢNH BÁO 5, Điện áp đường truyền DC cao Điện áp đường truyền DC cao hơn giới hạn cảnh báo điện áp cao. Giới hạn phụ thuộc vào định mức điện áp của bộ biến tần. Biến tần vẫn đang hoạt động. (Đây là cảnh báo điện áp DC BUS bị cao hơn giới hạn cho phép).

WARNING 6, DC link voltage low The DC-link voltage is lower than the low-voltage warning limit. The limit depends on the frequency converter voltage rating. The unit is still active.

CẢNH BÁO 6, Điện áp liên kết DC thấp Điện áp liên kết DC thấp hơn giới hạn cảnh báo điện áp thấp. Giới hạn phụ thuộc vào định mức điện áp của bộ biến tần. Biến tần vẫn đang hoạt động. (Đây là cảnh báo điện áp DC BUS bị thấp hơn giới hạn cho phép).

WARNING/ALARM 7, DC overvoltage If the DC-link voltage exceeds the limit, the frequency converter trips after some time.

CẢNH BÁO / LỖI 7: Quá điện áp DC Nếu điện áp DC-link vượt quá mức cao hơn giới hạn cho phép, bộ chuyển đổi tần số sẽ ngắt sau một thời gian.

WARNING/ALARM 8, DC under voltage If the DC-link voltage drops below the undervoltage limit, the frequency converter checks if a 24 V DC back-up supply is connected.

CẢNH BÁO / LỖI 8:  DC dưới điện áp Nếu điện áp DC-link giảm xuống dưới giới hạn dưới điện áp, bộ chuyển đổi tần số sẽ kiểm tra xem nguồn dự phòng 24 V DC có được kết nối hay không.

WARNING/ALARM 9, Inverter overload The frequency converter has run with more than 100% overload for too long and is about to cut out.

CẢNH BÁO / LỖI 9:  Biến tần quá tải Bộ biến tần đã chạy với mức quá tải hơn 100% quá lâu và sắp bị cắt.

WARNING/ALARM 10, Motor overload temperature According to the electronic thermal protection (ETR), the motor is too hot.

CẢNH BÁO / LỖI 10: Nhiệt độ quá tải động cơ Theo bảo vệ nhiệt điện tử (ETR), động cơ quá nóng.

WARNING/ALARM 11, Motor thermistor overtemp Check whether the thermistor is disconnected.

CẢNH BÁO / LỖI 11: Quá nhiệt điện trở động cơ Kiểm tra xem điện trở nhiệt có bị ngắt kết nối hay không.

WARNING/ALARM 12, Torque limit The torque has exceeded the value in parameter 4-16 Torque Limit Motor  Mode or the value in parameter 4-17 Torque Limit Generator Mode.

CẢNH BÁO / LỖI 12: Giới hạn mô-men xoắn Mô-men xoắn đã vượt quá giá trị trong tham số 4-16 Chế độ động cơ giới hạn mô-men xoắn  hoặc giá trị trong tham số 4-17 Chế độ tạo giới hạn mô-men xoắn.

WARNING/ALARM 13, Over current The inverter peak current limit (approximately 200% of the rated current) is exceeded.

CẢNH BÁO / LỖI 13: Quá dòng Giới hạn dòng điện đỉnh của biến tần (xấp xỉ 200% dòng định mức) bị vượt quá.

ALARM 14, Earth (ground) fault There is current from the output phase-to-ground, either in the cable between the frequency converter and the motor, or in the motor itself.

CẢNH BÁO / LỖI 14: Lỗi tiếp đất. Có dòng điện từ pha-tiếp đất đầu ra, trong cáp giữa bộ biến tần và động cơ, hoặc trong chính động cơ.

ALARM 15, Hardware mismatch A fitted option is not operational with the present control card hardware or software.

CẢNH BÁO / LỖI 15: Phần cứng không phù hợp Một tùy chọn được trang bị không hoạt động với phần cứng hoặc phần mềm của thẻ điều khiển hiện tại.

ALARM 16, Short circuit There is short-circuiting in the motor or motor wiring.

BÁO ĐỘNG 16, Đoản mạch Có hiện tượng đoản mạch trong động cơ hoặc dây dẫn động cơ.

WARNING/ALARM 17, Control word timeout There is no communication to the frequency converter.

Hết thời gian điều khiển từ Không có giao tiếp với bộ biến tần.

WARNING/ALARM 20, Temp. input error The temperature sensor is not connected.

Nhiệt độ. lỗi đầu vào Cảm biến nhiệt độ không được kết nối.

WARNING/ALARM 21, Parameter error The parameter is out of range. The parameter number is shown in the display.

Lỗi tham số Tham số nằm ngoài phạm vi. Số tham số được hiển thị trên màn hình.

WARNING/ALARM 22, Hoist mechanical brake The value of this warning/alarm shows the type of warning/alarm.

Palăng phanh cơ Giá trị của cảnh báo/báo động này cho biết loại cảnh báo/báo động.

WARNING 23, Internal fan fault The fan warning function is a protective function that checks if the fan is running/mounted.

Lỗi quạt bên trong Chức năng cảnh báo quạt là chức năng bảo vệ kiểm tra xem quạt có đang chạy/được gắn hay không.

WARNING 24, External fan fault The fan warning function is a protective function that checks if the fan is running/mounted.

Lỗi quạt bên ngoài Chức năng cảnh báo quạt là chức năng bảo vệ kiểm tra xem quạt có đang chạy/được gắn hay không.

WARNING 25, Brake resistor short circuit The brake resistor is monitored during operation.

Điện trở phanh ngắn mạch Điện trở phanh được theo dõi trong quá trình vận hành.

WARNING/ALARM 26, Brake resistor power limit The power transmitted to the brake resistor is calculated as an average value over the last 120 s of run-time.

Giới hạn công suất của điện trở phanh Công suất truyền đến điện trở phanh được tính bằng giá trị trung bình trong 120 giây cuối cùng của thời gian chạy.

WARNING/ALARM 27, Brake chopper fault The brake transistor is monitored during operation, and if a short circuit occurs, the brake function is disabled, and a warning is issued.

Lỗi ngắt phanh Bóng bán dẫn phanh được theo dõi trong quá trình vận hành và nếu xảy ra đoản mạch, chức năng phanh sẽ bị vô hiệu hóa và cảnh báo sẽ được đưa ra

WARNING/ALARM 28, Brake check failed The brake resistor is not connected or not working.

Kiểm tra phanh không thành công Điện trở phanh không được kết nối hoặc không hoạt động.

ALARM 29, Heat sink temp The maximum temperature of the heat sink is exceeded. ALARM 30, Motor phase U missing Motor phase U between the frequency converter and the motor is missing.

Nhiệt độ tản nhiệt Nhiệt độ tối đa của tản nhiệt bị vượt quá. BÁO ĐỘNG 30, Mất pha động cơ U Pha động cơ giữa biến tần và động cơ bị thiếu.

ALARM 31, Motor phase V missing Motor phase V between the frequency converter and the motor is missing.

Thiếu pha động cơ V Pha động cơ giữa bộ biến tần và động cơ bị thiếu.

ALARM 32, Motor phase W missing Motor phase W between the frequency converter and the motor is missing.

Mất pha động cơ W Thiếu pha động cơ W giữa bộ biến tần và động cơ.

ALARM 33, Inrush fault Too many power-ups have occurred within a short time period.

Lỗi khởi động Quá nhiều lần bật nguồn đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

WARNING/ALARM 34, Fieldbus communication fault The fieldbus on the communication option card is not working.

Lỗi giao tiếp fieldbus Bus trường trên thẻ tùy chọn giao tiếp không hoạt động.

WARNING/ALARM 35, Option fault An option alarm is received. The alarm is option-specific. The most likely cause is a power-up or a communication fault.

Lỗi tùy chọn Đã nhận được cảnh báo tùy chọn. Báo thức là tùy chọn cụ thể. Nguyên nhân rất có thể là do bật nguồn hoặc lỗi giao tiếp.

WARNING/ALARM 36, Mains failure This warning/alarm is only active if the supply voltage to the frequency converter is lost and parameter 14-10 Mains Failure is NOT set to [0] No Function. Check the fuses to the frequency converter and mains power supply to the unit.

Lỗi nguồn điện Cảnh báo/báo động này chỉ hoạt động nếu điện áp cung cấp cho bộ biến tần bị mất và thông số 14-10 Lỗi nguồn điện KHÔNG được đặt thành [0] No Function. Kiểm tra các cầu chì của bộ biến tần và nguồn điện lưới cho thiết bị.

ALARM 37, Phase imbalance There is a current imbalance between the power units.

Mất cân bằng pha Có sự mất cân bằng dòng điện giữa các bộ nguồn.

ALARM 38, Internal fault When an internal fault occurs, a code number defined in Table 7.1 is shown.

Lỗi bên trong Khi xảy ra lỗi bên trong, mã số được xác định trong Bảng 7.1 được hiển thị.

ALARM 39, Heat sink sensor No feedback from the heat sink temperature sensor. The signal from the IGBT thermal sensor is not available on the power card. The problem could be on the power card, on the gatedrive card, or the ribbon cable between the power card and gatedrive card.

Cảm biến tản nhiệt Không có phản hồi từ cảm biến nhiệt độ tản nhiệt. Tín hiệu từ cảm biến nhiệt IGBT không có trên thẻ nguồn. Sự cố có thể nằm trên thẻ nguồn, trên thẻ gatedrive hoặc cáp băng giữa thẻ nguồn và thẻ gatedrive.

WARNING 40, Overload of digital output terminal 27 Check the load connected to terminal 27 or remove the short-circuit connection. Check parameter 5-00 Digital I/O Mode and parameter 5-01 Terminal 27 Mode.

Quá tải đầu ra kỹ thuật số 27 Kiểm tra tải được kết nối với đầu ra 27 hoặc loại bỏ kết nối ngắn mạch. Kiểm tra tham số 5-00 Chế độ I/O kỹ thuật số và tham số 5-01 Chế độ đầu cuối 27.

WARNING 41, Overload of digital output terminal 29 Check the load connected to terminal 29 or remove the short-circuit connection. Also check parameter 5-00 Digital I/O Mode and parameter 5-02 Terminal 29 Mode.

Quá tải đầu ra kỹ thuật số 29 Kiểm tra tải được kết nối với đầu ra 29 hoặc loại bỏ kết nối ngắn mạch. Đồng thời kiểm tra tham số 5-00 Chế độ I/O kỹ thuật số và tham số 5-02 Chế độ đầu cuối 29

WARNING 42, Overload of digital output on X30/6 or overload of digital output on X30/7 For terminal X30/6, check the load connected to terminal X30/6 or remove the short-circuit connection.

Quá tải đầu ra kỹ thuật số trên X30/6 hoặc quá tải đầu ra kỹ thuật số trên X30/7 Đối với đầu nối X30/6, kiểm tra tải kết nối với đầu nối X30/6 hoặc ngắt kết nối ngắn mạch

ALARM 43, Ext. supply VLT® Extended Relay Option MCB 113 is mounted without external 24 V DC.

Máy lẻ cung cấp Tùy chọn rơle mở rộng VLT® MCB 113 được gắn mà không cần 24 V DC bên ngoài.

ALARM 45, Earth fault 2 Ground fault._ Lỗi chạm đất 2.

ALARM 46, Power card supply The supply on the power card is out of range. Another reason can be a defective heat sink fan.

Nguồn cung cấp trên thẻ nguồn Nguồn cung cấp trên thẻ nguồn nằm ngoài phạm vi cho phép. Một lý do khác có thể là quạt tản nhiệt bị lỗi.

WARNING 47, 24 V supply low The supply on the power card is out of range.

Nguồn cung cấp 24 V thấp Nguồn cung cấp trên thẻ nguồn nằm ngoài phạm vi cho phép.

WARNING 49, Speed limit The warning is shown when the speed is outside of the specified range in parameter 4-11 Motor Speed Low Limit [RPM] and parameter 4-13 Motor Speed High Limit [RPM]. When the speed is below the specified limit in parameter 1-86 Trip Speed Low [RPM] (except when starting or stopping), the frequency converter trips.

Giới hạn tốc độ Cảnh báo được hiển thị khi tốc độ nằm ngoài phạm vi đã chỉ định trong tham số 4-11 Giới hạn tốc độ động cơ thấp [RPM] và tham số 4-13 Giới hạn tốc độ động cơ cao [RPM]. Khi tốc độ thấp hơn giới hạn đã chỉ định trong tham số 1-86 Tốc độ chuyến đi Thấp [RPM] (ngoại trừ khi khởi động hoặc dừng), bộ biến tần sẽ ngắt.

ALARM 50, AMA calibration failed Contact the Danfoss supplier or Danfoss Service Department.

Hiệu chuẩn AMA không thành công Liên hệ với nhà cung cấp Danfoss hoặc Phòng Dịch vụ Danfoss.

ALARM 51, AMA check Unom and Inom The settings for motor voltage, motor current, and motor power are wrong.

AMA kiểm tra Unom và Inom Các cài đặt cho điện áp động cơ, dòng điện động cơ và công suất động cơ bị sai.

ALARM 52, AMA low Inom The motor current is too low._ AMA thấp Inom Dòng động cơ quá thấp.

ALARM 53, AMA motor too big The motor is too large for the AMA to operate.

Động cơ AMA quá lớn Động cơ quá lớn để AMA hoạt động.

ALARM 54, AMA motor too small The motor is too small for the AMA to operate.

Động cơ AMA quá nhỏ Động cơ quá nhỏ để AMA hoạt động.

ALARM 55, AMA parameter out of range The AMA cannot run because the parameter values of the motor are outside of the acceptable range.

Thông số AMA nằm ngoài phạm vi AMA không thể chạy vì các giá trị tham số của động cơ nằm ngoài phạm vi chấp nhận được.

ALARM 56, AMA interrupted by user The AMA is manually interrupted.

AMA bị ngắt bởi người dùng AMA bị ngắt theo cách thủ công.

ALARM 57, AMA internal fault Try to restart the AMA. Repeated restarts can overheat the motor.

Lỗi bên trong AMA Thử khởi động lại AMA. Khởi động lại nhiều lần có thể làm động cơ quá nóng.

ALARM 58, AMA Internal fault Contact the Danfoss supplier.

AMA Lỗi bên trong Liên hệ với nhà cung cấp Danfoss.

WARNING 59, Current limit The current is higher than the value in parameter 4-18 Current Limit. Ensure that the motor data in parameters 1-20 to 1-25 is set correctly. Increase the current limit if necessary. Ensure that the system can operate safely at a higher limit.

Giới hạn hiện tại Dòng điện cao hơn giá trị trong tham số 4-18 Giới hạn hiện tại. Đảm bảo rằng dữ liệu động cơ trong các thông số 1-20 đến 1-25 được đặt chính xác. Tăng giới hạn hiện tại nếu cần thiết. Đảm bảo hệ thống có thể vận hành an toàn ở giới hạn cao hơn

WARNING 60, External interlock A digital input signal indicates a fault condition external to the frequency converter.

Khóa liên động bên ngoài Tín hiệu đầu vào kỹ thuật số cho biết tình trạng lỗi bên ngoài bộ biến tần.

WARNING/ALARM 61, Feedback error An error between calculated speed and speed measurement from feedback device.

Lỗi phản hồi Lỗi giữa tốc độ tính toán và tốc độ đo từ thiết bị phản hồi.

WARNING 62, Output frequency at maximum limit If the output frequency reaches the value set in parameter 4-19 Max Output Frequency, the frequency converter issues a warning.

Tần số đầu ra ở giới hạn tối đa Nếu tần số đầu ra đạt đến giá trị được đặt trong tham số 4-19 Tần số đầu ra tối đa, bộ chuyển đổi tần số sẽ đưa ra cảnh báo.

ALARM 63, Mechanical brake low The actual motor current has not exceeded the release brake current within the start delay time window.

Phanh cơ thấp Dòng điện thực tế của động cơ không vượt quá dòng điện của phanh nhả trong cửa sổ thời gian trễ khởi động.

WARNING 64, Voltage Limit The load and speed combination demands a motor voltage higher than the actual DC-link voltage.

Giới hạn điện áp Sự kết hợp giữa tải và tốc độ yêu cầu điện áp động cơ cao hơn điện áp DC-link thực tế.

WARNING/ALARM 65, Control card over temperature The cutout temperature of the control card is 85 °C (185 °F).
WARNING 66, Heat sink temperature low The frequency converter is too cold to operate. This warning is based on the temperature sensor in the IGBT module. Increase the ambient temperature of the unit.

Thẻ kiểm soát quá nhiệt Nhiệt độ giới hạn của thẻ kiểm soát là 85 °C (185 °F).
CẢNH BÁO 66, Nhiệt độ tản nhiệt thấp Bộ biến tần quá lạnh để hoạt động. Cảnh báo này dựa trên cảm biến nhiệt độ trong mô-đun IGBT. Tăng nhiệt độ xung quanh của thiết bị.

ALARM 67, Option module configuration has changed One or more options have either been added or removed since the last power-down. Check that the configuration change is intentional and reset the unit.

Cấu hình mô-đun tùy chọn đã thay đổi Một hoặc nhiều tùy chọn đã được thêm hoặc xóa kể từ lần tắt nguồn cuối cùng. Kiểm tra xem thay đổi cấu hình có chủ ý không và đặt lại thiết bị.

ALARM 68, Safe Stop activated Safe Torque Off (STO) has been activated. To resume normal operation, apply 24 V DC to terminal 37, then send a reset signal (via bus, digital I/O, or by pressing [Reset]).

Đã kích hoạt Dừng an toàn Tắt mô-men xoắn an toàn (STO) đã được kích hoạt. Để tiếp tục hoạt động bình thường, hãy cấp 24 V DC vào đầu cuối 37, sau đó gửi tín hiệu đặt lại (thông qua bus, I/O kỹ thuật số hoặc bằng cách nhấn [Đặt lại]).

ALARM 69, Power card temperature The temperature sensor on the power card is either too hot or too cold.

Nhiệt độ thẻ nguồn Cảm biến nhiệt độ trên thẻ nguồn quá nóng hoặc quá lạnh.

ALARM 70, Illegal FC configuration The control card and power card are incompatible. To check compatibility, contact the Danfoss supplier with the type code from the unit nameplate and the part numbers of the cards.

Cấu hình FC bất hợp pháp Thẻ điều khiển và thẻ nguồn không tương thích. Để kiểm tra tính tương thích, hãy liên hệ với nhà cung cấp Danfoss với mã loại từ bảng tên thiết bị và số bộ phận của thẻ.

ALARM 71, PTC 1 safe stop STO has been activated from the VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 (motor too warm).

PTC 1 dừng an toàn STO đã được kích hoạt từ VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 (động cơ quá ấm).

ALARM 72, Dangerous failure STO with trip lock. An unexpected combination of STO commands has occurred.

Hỏng hóc nguy hiểm STO với khóa hành trình. Đã xảy ra sự kết hợp không mong muốn của các lệnh STO.

WARNING 73, Safe Stop auto restart STO activated. With automatic restart enabled, the motor can start when the fault is cleared.

Tự động khởi động lại Safe Stop STO được kích hoạt. Khi bật tự động khởi động lại, động cơ có thể khởi động khi lỗi được xóa.

ALARM 74, PTC Thermistor Alarm related to VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. The PTC is not working.

Báo động nhiệt điện trở PTC liên quan đến Thẻ nhiệt điện trở VLT® PTC MCB 112. PTC không hoạt động.

ALARM 75, Illegal profile sel. Do not write the parameter value while the motor is running. Stop the motor before writing the MCO profile to parameter 8-10 Control Word Profile.

hồ sơ bất hợp pháp sel. Không ghi giá trị thông số khi động cơ đang chạy. Dừng động cơ trước khi ghi cấu hình MCO vào tham số 8-10 Control Word Profile.

WARNING 77, Reduced power mode The frequency converter is operating in reduced power mode (less than the allowed number of inverter sections).

Chế độ giảm công suất Bộ biến tần đang hoạt động ở chế độ giảm công suất (ít hơn số phần biến tần cho phép).

ALARM 78, Tracking error The difference between setpoint value and actual value exceeds the value in parameter 4-35 Tracking Error.

Lỗi theo dõi Sự khác biệt giữa giá trị điểm đặt và giá trị thực tế vượt quá giá trị trong tham số 4-35 Lỗi theo dõi.

ALARM 79, Illegal power section configuration The scaling card has an incorrect part number or is not installed. The MK102 connector on the power card could not be installed.

Cấu hình phần nguồn không hợp lệ Thẻ chia tỷ lệ có số bộ phận không chính xác hoặc chưa được cài đặt. Không thể cài đặt đầu nối MK102 trên thẻ nguồn.

ALARM 80, Drive initialised to default value Parameter settings are initialized to default settings after a manual reset. To clear the alarm, reset the unit.

Biến tần được khởi tạo về giá trị mặc định Cài đặt tham số được khởi tạo về cài đặt mặc định sau khi đặt lại thủ công. Để xóa báo thức, hãy đặt lại thiết bị.

ALARM 81, CSIV corrupt CSIV file has syntax errors.

Tệp CSIV bị hỏng CSIV có lỗi cú pháp.

ALARM 82, CSIV parameter error CSIV failed to initialize a parameter.

Lỗi tham số CSIV CSIV không khởi tạo được tham số.

ALARM 83, Illegal option combination The mounted options are incompatible.

Kết hợp tùy chọn bất hợp pháp Các tùy chọn được gắn kết không tương thích.

ALARM 84, No safety option The safety option was removed without applying a general reset. Reconnect the safety option.

Không có tùy chọn an toàn Tùy chọn an toàn đã bị xóa mà không áp dụng thiết lập lại chung. Kết nối lại tùy chọn an toàn.

ALARM 88, Option detection A change in the option layout is detected. Parameter 14-89 Option Detection is set to [0] Frozen configuration and the option layout has been changed.

Phát hiện tùy chọn Phát hiện thay đổi trong cách bố trí tùy chọn. Tham số 14-89 Phát hiện tùy chọn được đặt thành [0] Cấu hình cố định và bố cục tùy chọn đã được thay đổi.

WARNING 89, Mechanical brake sliding The hoist brake monitor detects a motor speed exceeding 10 RPM.

Trượt phanh cơ Màn hình phanh của tời phát hiện tốc độ động cơ vượt quá 10 RPM.

ALARM 90, Feedback monitor Check the connection to encoder/resolver option and, if necessary, replace VLT® Encoder Input MCB 102 or VLT® Resolver Input MCB 103.

Màn hình phản hồi Kiểm tra tùy chọn kết nối với bộ mã hóa/bộ giải quyết và, nếu cần, thay thế Đầu vào bộ mã hóa VLT® MCB 102 hoặc Đầu vào bộ giải mã VLT® MCB 103.

ALARM 91, Analog input 54 wrong settings Set switch S202 in position OFF (voltage input) when a KTY sensor is connected to analog input terminal 54 .

Đầu vào analog 54 cài đặt sai Đặt công tắc S202 ở vị trí TẮT (đầu vào điện áp) khi cảm biến KTY được kết nối với cổng đầu vào analog 54 .

 

Dịch vụ sửa chữa biến tần Danfoss tất cả các dòng giá rẻ, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Với 12 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tự động hóa và sửa chữa, Thế Giới Biến Tần là nơi sửa chữa biến tần Danfoss tất cả các dòng: FC302 / FC301 / FC102 / FC202 / FC360 / FC101 / FC051 / VLT 5000/ VLT6000…vv. Giá rẻ, uy tín, nhanh chóng và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Với kho linh kiện , bo mạch (spare part) thay thế luôn có sẵn công suất từ 0,55 đến 900kw, giúp việc sửa chữa đẩy nhanh tiến độ, kịp bàn giao nhà máy để không trì truệ sản xuất.

Đội ngũ nhân viên dồi dào kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tâm, lâu năm trong nghề, chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tâm và hài lòng nhất.

Với phương châm ” SỬA CHỮA LÀ TIẾT KIỆM” Thế Giới Biến Tần cam kết mang lại hiệu suất tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng

Còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấc máy lên và gọi ngay 0909 845 003 chúng tôi cam kết sẽ giải quyết những khó khăn mà bạn đang gặp phải.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *